วันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ความศรัทธาและเชื่อมั่นในอัลลอฮ์

ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์

ความศรัทธาและความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ชัยค์ ดร. มุซซัมมิล ซิดดีกีย์อบู ฮุมัยเราะฮฺ แปลและเรียบเรียง

“และหากว่าอัลลอฮ์ ทรงให้ความเดือดร้อนอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้า ก็ไม่ม่ผู้ใดจะเปลื้องมันได้ นอกจากพระองค์เท่านั้นและหากพระองค์ทรงให้ความดีอย่างหนึ่งอย่างใดประสบแก่เจ้า แท้จริงพระองค์นั้นทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่าง และพระองค์คือผู้ทรงชนะเหนือปวงบ่าวของพระองค์ และพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผุ้ทรงรอบรู้อย่างละเอียดถี่ถ้วน” อัล อันอาม 17-18 เราจะต้องมีความศรัทธาที่หนักแน่นและลึกซึ้งและเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ อัลลอฮ์ทรงรอบรู้ทุกสรรพสิ่งและพระองค์ทรงอยู่กับเราไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดก็ตาม พระองค์ทรงมีอำนาจและทรงเดชานุภาพพระองค์ทรงปรีชาญาณและทรงเมตตา เราจะต้องเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือเผชิญกับความลำบากหรือปัญหาต่างๆ ท่านอับดุลลอฮ์ อิบนุ อับบาส ได้รายงานว่า ครั้งหนึ่งฉันอยู่ข้างหลังท่านเราะซูล ท่านได้พูดกับฉันว่า “เด็กน้อยเอ๋ย ฉันจะสอนเจ้าถึงคำพูดไม่กี่คำว่า จงรำลึกถึงอัลลอฮ์ แล้วอัลลอฮ์จะทรงคุ้มครองเจ้า จงนึกถึงอัลลอฮ์(คือ การปฏิบัติตามคำสั่งใช้และออกห่างจากคำสั่งห้ามของพระองค์)และเจ้าจะพบว่าพระองค์นั้นอยู่ใกล้เจ้า เมื่อเจ้าวิงวอนขออะไรก็จงวิงวอนขอต่ออัลลอฮ์ เมื่อเจ้าแสวงหาความช่วยเหลือ ก็จงแสวงหาความช่วยเหลือจากอัลลอฮฺ จงศรัทธามั่นว่าถ้าสิ่งถูกสร้างทั้งปวงปรารถนาที่จะให้ประโยชน์แก่เจ้า พวกเขาก็ไม่สามารถยังประโยชน์แก่เจ้าได้เว้นแต่อัลลอฮ์ทรงกำหนดให้แก่เจ้า ถ้าพวกเขาทั้งหมดรวมตัวกันเพื่อที่จะทำร้ายเจ้า พวกเขาไม่สามารถทำร้ายเจ้าได้ เว้นแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้แล้ว”บันทึกโดย อัต ตริมีซีย์ นี่คือคำพูดที่มีความสำคัญ มันเป็นส่วนหนึ่งของความศรัทธาของพวกเราในฐานะที่เป็นมุสลิม เราเชื่อในพระเจ้าองค์เดียว เราเป็นมนุษย์แห่งเตาฮีด(อินซานุดเตาฮีด) เตาฮีดมีผลต่อการดำเนินชีวิต บุคลิกภาพและพฤติกรรมของเราที่มีลักษณะดังนี้ 1.มีเกียรติและความน่านับถือ ผู้ที่ศรัทธาในหลักเตาฮีดทราบดีว่าอัลลอฮ์เท่านั้นผู้เป็นเจ้าแห่งอำนาจทั้งหลายและไม่มีใครเทียบเท่าพระองค์ซึ่งสามารถให้คุณและโทษแก่ผู้หนึ่ง สามารถตอบสนองความต้องการของเขา สามารถให้หรือเอาชีวิตหนึ่งหรือใช้อำนาจบังคับสิ่งใดก็ได้ สิ่งนี้ทำให้คนๆหนึ่งมีความเป็นอิสระและได้รับเกียรติอย่างสูง คนเช่นนี้จะไม่ลดเกียรติตัวเองโดยการก้มกราบแสดงความจงรักภักดีต่อสิ่งถูกสร้างใดๆ หรือการวิงวอนขอต่อผู้หนึ่งผู้ใดเขาจะไม่มีความเกรงกลัวต่อบารมีของใครทั้งสิ้น มนุษย์แห่งเตาฮีดมีความมุ่งมั่นสูง มีความอดทน มีความอุตสาหะ เขาจะไม่สั่นคลอนจากความทุกข์ยากใดๆ เขาไว้วางใจต่ออัลลอฮ์ และเขามอบความเชื่อมั่นของเขาต่อพระองค์ เมื่อบุคคลเช่นนี้ตัดสินใจและอุทิศตัวเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งต่างๆของอัลลอฮ์ เขาก็จะมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในการช่วยเหลือของพระผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่ง2.มีความนอบน้อมและความถ่อมตน ผู้ที่ศรัทธาในหลักเตาฮีดรู้ดีว่าอัลลอฮ์คือผู้ทรงอำนาจเหนือทุกสิ่งและอัลลอฮ์เท่านั้นที่ควบคุมกิจการทุกอย่าง สิ่งที่แต่ละคนครอบครองคือสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ พระองค์สามารถเอาคืนกลับเช่นเดียวกับที่ทรงมอบให้ พระองค์ทรงรอบรู้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกนี้ ใหญ่หรือเล็ก ดีหรือชั่ว เป็นประโยชน์หรือไม่ ประสบผลสำเร็จหรือพ่ายแพ้ เพิ่มขึ้นหรือลดลง มีชีวิตรหรือตาย ร่ำรวยหรือยากจน แข็งแรงหรือป่วยไข้ ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นด้วยพระประสงค์ของอัลลอฮ์ ผู้ที่มีความศรัทธาในหลักเตาฮีดจะไม่โอหังและหยิ่งยโสเพราะเขาเชื่อว่าคุณงามความดีและความสำเร็จของเขามิได้เกิดเนื่องจากอำนาจของเขา มันเป็นรางวัลจากอัลลอฮ์ บุคคลเช่นนี้มักแสดงความขอบคุณต่ออัลลอฮ์อยู่เสมอและมีความสำจนึกอยู่ตลอดว่าเขานั้นต้องพึงพาอัลลอฮ์แค่ไหน3.มีศีลธรรมจรรยามีมนุษยธรรมและมีความเมตตาต่อผู้อื่น ผู้ที่มีศรัทธาในหลักการเตาฮีดเป็นผู้ดำรงอย่างมีศีลธรรม จริยธรรมในตัวเขาทั้งหมดล้วนมาจากที่มาเพียงหนึ่งเดียวและอำนาจแหล่งเดียว อำนาจแห่งอัลลอฮ์ พระองค์ไม่มีสองมาตรฐานหรือหลายมาตรฐานเป็นพระองค์อภิบาลเพียงหจฃนึ่งเดียวเท่านั้นและเป็นพระผู้อภิบาลที่ปฏิบัติต่อผู้คนอย่างเท่าเทียมกัน หลักการต่างๆของอัลลอฮ์นั้นเป็นสากลและมันสอดคล้องกับมนุษย์ในทุกสถานที่ ผู้ศรัทธาในหลักการเตาฮีดรู้ดีว่าอัลลอฮ์ทรงสร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาลนี้ และทุกสรรพสิ่งและสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเป็นของพระองค์ สิ่งนี้ทำให้บุคคลหนึ่งเป็นคนเปิดกว้าง มีความอดทนและมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ บางครั้งมีคนพูดว่าความเชื่อในพระเจ้าองค์เดียวนั้นทำให้คนใจแคบ ในทางกลับกันเราขอกล่าวว่าหลักความเชื่อแบบนี้ใจกว้างมากทีสุดและเป็นระบบศรัทธาที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เพราะเราไม่เชื่อว่าสิ่งนี้(ความใจแคบ)จะมีอยู่กับพระเจ้าของเราแต่สิ่งนี้มันมีอยู่กับเจ็วดอื่น คือความเชื่อในพระเจ้าหลายองค์และการไม่เชื่อในพระเจ้านั้นจะได้แบ่งมนุษย์ออกเป็นวรรณะต่างๆและสร้างความไม่อดทนอดกลั้นและความขัดแย้งกัน4.มีความสงบและความปิติยินดี
ความเชื่อในหลักการเตาฮีดทำให้หัวใจนั้นบริสุทธิ์จากความริษยา ความอิจฉา ความโอหัง และทำให้ห่างไกลจากการล่อลวงของการใช้หนทางไปสู่ความสำเร็จโดยไม่สนใจวิธีการใดๆ(จะดีหรือชั่วก็ตาม) ผู้ศรัทธาเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของอัลลอฮ์ เกียรติ ความสามารถ คำสรรเสริญ อำนาจ และทุกสรรพสิ่งอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของพระองค์ทรงให้แก่ผู้ใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ ภาระหน้าที่ของการเป็นมนุษย์จะต้องบากบั่น จะต้องทำความดี และจะต้องมีความเชื่อมั่นในอัลลอฮ์ .........................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น